Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

 • Regulamin

Regulamin wakacyjny

REGULAMIN ACJI AKTYWNE WAKACJE ORGANIZOWANEJ W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 • 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Akcja Aktywne Wakacje organizowana jest w terminie 01.07. - 31.08.2020 r.
 2. Udział dziecka w zajęciach, spotkaniach jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu oraz procedur związanych z epidemią COVID-19.
 • 2.

ORGANIZATOR

Organizator zobowiązuje się do:

 • realizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ;
 • przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur dotyczących epidemii COVID-19;
 • realizacji zajęć zgodnie z programem;
 • realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • zapewnienia materiałów do zajęć;
 • natychmiastowego powiadomienia rodziców uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach zdrowotnych i wychowawczych;
 • przygotowania infrastruktury do realizacji programu zajęć gwarantującej zachowanie zasad BHP, ppoż. i reżimu sanitarnego;
 • przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających

wizerunek uczestników wypoczynku w materiałach reklamowych, prasie, na stronie

internetowej i facebooku organizatora.

 • 4

UCZESTNIK

 1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i regulaminów pracowni oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19.
 2. Uczestnicy wypoczynku są zdrowi w dniu wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19.
 3. Uczestnicy wypoczynku nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 4. Uczestnik wypoczynku ma OBOWIĄZEK:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących COVID-19, dotyczących m. in. zachowania dystansu 2 m od innych osób, mycia i dezynfekcji rąk;

 

 • natychmiastowego informowania wychowawców o złym samopoczuciu, chorobie, wypadku oraz sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych;
 • wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia;
 • szanowania cudzej i osobistej własność;
 • doceniania i szanowania pracy innych;
 • dbania o czystość, porządek i mienie OKiBGW oraz w miejscach odbywania zajęć;
 • posiadania maseczki ochronnej na twarz.
 1. Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, niewykonywanie poleceń wychowawców,

jak również nieprzestrzeganie dystansu (min. 2 m) i regulaminów będzie karane

upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w wypoczynku.

 

 • 5

RODZICE

 1. Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć, w dniu rozpoczęcia wypoczynku, Oświadczenie rodzica dotyczące obecnego stanu zdrowia dziecka - załącznik nr 1. Brak oświadczenia uniemożliwi udział dziecka w wypoczynku.
 3. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 4. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka, u którego pojawią się objawy zakażenia COVID-19, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 5. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka po zajęciach i dokonują odbioru tylko w wyznaczonym, stałym miejscu na terenie OKiBGW
 6. Osoby odprowadzające/odbierające dziecko do/z OKiBGW są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w trakcie izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

 

 • 6.
  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji zajęć jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ul. Starowiejska 81 87-603 Wielgie
  2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w celu realizacji i obsługi półkolonii oraz w celu realizacji zadań statutowych OKiBGW.
  3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 • Regulamin str.1
 • Regulamin str.2

Wróć

Przejdź do początku strony